Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Posiedzenie Rady LGD "Dorzecze Wisłoka" w dniu 15.02.1017

Opublikowano: 2017-02-07

W związku z zakończonym naborem wniosków Nr 2/2016, przeprowadzonym przez Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka” w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie Rozwijanie działalności gospodarczej, zgodnie z zapisami § 25 ust. 6 Statutu oraz § 25 Regulaminu Organizacyjnego Rady Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Wisłoka” informujemy, że dnia 15.02.2017 r. (środa) o godz. 16.00 w Biurze LGD „Dorzecze Wisłoka” przy ul. Bieszczadzkiej 98, odbędzie się posiedzenie Rady LGD.


Proponowany porządek posiedzenia:
1.   Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.   Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
3.   Zatwierdzenie porządku obrad.
4.   Przedstawienie informacji dotyczącej zakończonego naboru wniosków.
5.   Przypomnienie uczestnikom posiedzenia najważniejszych postanowień Procedury oceny i wyboru operacji oraz Regulaminu Rady.
6.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji wstępnie ocenionych.
7.   Wybór wniosków oraz ustalenie kwoty wsparcia.
8.   Przyjęcie w drodze uchwały listy operacji, które nie polegały ocenie lub niezgodnych z LSR
9.   Przyjęcie w drodze uchwały list operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem, które nie uzyskały minimalnej liczby punktów.

10.  Przyjęcie w drodze uchwały list operacji wybranych i nie wybranych do finansowania.

11.  Wolne wnioski i zapytania.
12.  Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020